รายการ เลขที่ ลงวันที่ หัวเรื่อง

ไฟล์แนบ

01 359/2561 30 พ.ค. 2561 รายงานการพ้นสมาชิกภาพ ถึงแก่กรรม ลาออก ให้ออก ประจำเดือนเมษายน 2561 Click
02 368/2561 6 มิ.ย. 2561 รายงานการพ้นสมาชิกภาพ ถึงแก่กรรม ลาออก ให้ออก ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 Click
03 323/2561 16 พ.ค. 2561 ผลการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น นักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2560 Click
04 301/2561 10 พ.ค. 2561 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาของสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด Click
05 304/2561 11 พ.ค. 2561 ทุจริตเชิงนโยบายเงินคนตายได้ใช้ฤา Click
06 303/2561 11 พ.ค. 2561 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดผลงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตร ประจำปี พ.ศ. 2561 Click
07 308/2561 15 พ.ค. 2561 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา หลักสูตร รู้เท่าตามทันเกณฑ์กำกับฯที่เข้มข้นของภาครัฐและแนวทางการบริหารความเสี่ยงสหกรณ์ Click
08 322/2561 16 พ.ค. 2561 การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... Click
09 254/2561 20 เม.ย. 2561 เข้าร่วมสัมมนา การพัฒนาสหกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ Click
10 272/2561 6 มิ.ย. 2561 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ Click
11 282/2561 12 มิ.ย. 2561 ขอส่งเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ชุทมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด Click
12     ใบเสร็จรับเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.) Click
13 348/2561 9 ก.ค. 2561 การรับสมัครสมาชิกรอบ 9/2561 - 11/2561 รอบปกติและรับสมัครกรณีพิเศษ Click
14 349/2561 9 ก.ค. 2561 ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการรับสมัครสมาชิกที่มีอายุ 58-60 ปี (กรณีพิเศษ) ลงในระบบโปรแกรมฌาปนกิจสงเคราะห์ Click