หน้าแรก
สาระสหกรณ์
ประวัติ
แบบฟอร์ม
ติดต่อสหกรณ์


Get Adobe Flash player

 

ข่าวสหกรณ์

- ภาพข่าวกิจกรรม
- ประกาศสหกรณ์
- สมัครสมาชิก
- การคิดคำนวณเงินเฉลี่ยคืน
- การคำนวณเงินปันผล
- คำถามจากสมาชิก 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

เงินฝากออมทรัพย์    1.60
เงินฝากประจำ 1 ปี 2.00
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ทวีผล 3.00 / 2.75

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

เงินกู้สามัญ 7.25
เงินกู้สามัญโครงการต่างๆ  6.25
เงินกู้ฉุกเฉิน   7.25
เงินกู้ฉุกเฉินกรณีพิเศษ  6.25

 

รายชื่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการ
คณะกรรมการศึกษา
คณะกรรมการเงินกู้

 

เกี่ยวกับสหกรณ์

การส่งค่าหุ้นรายเดือน
ระเบียบสหกรณ์
ข้อบังคับสหกรณ์
ทุนสาธารณประโยชน์
ทำเนียบคณะกรรมการ
โครงสร้างการดำเนินการ

 

 

 

แบบฟอร์ม

---------------------

- แบบฟอร์ม ำขอและหนังสือกู้เงินฉุกเฉินกรณีพิเศษ (กู้เงินปันผล) 2018
- แบบฟอร์ม ำขอและหนังสือกู้เงินฉุกเฉินกรณีพิเศษ (เพื่อเทศกาลปีใหม่) 2018
- แบบฟอร์ม ใบสำคัญจ่ายเงิน
  - แบบเงินกู้สามัญปี ปรับโครงสร้างหนี้ 2560 download docx  pdf
  - แบบหนังสือค้ำประกันปรับโครงสร้างหนี้ 2560 download docx  pdf
 

- หนังสือกู้เงินเพื่อสมัครสมาชิกหรือคงสมาชิกภาพสมาคมฌาปนกิจฯ

 

- ใบสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

 

- หนังสือยินยอมให้หักเงินฌาปนกิจฯเพื่อชำระหนี้สหกรณ์

 

- คำขอกู้เงินสามัญ

 

- หนังสือค้ำประกัน สำหรับเงินกู้สามัญ

 

- คำขอ เปลี่ยนผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ

 

คำขอกู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์

 

- คำขอกู้เงินพิเศษเพื่อยานพาหนะ

 

- คำขอกู้เงินสามัญ ( กู้เงินค่าหุ้น )

 

- คำขอเปลี่ยนแปลงค่าหุ้น

 

- คำขอและหนังสือกู้เงินฉุกเฉินกรณีพิเศษ (เพื่อเทศกาลเข้าพรรษา)

 

- คำขอและหนังสือกู้เงินฉุกเฉินกรณีพิเศษ (เพื่อเทศกาลสงกรานต์)

 

- คำขอและหนังสือกู้เงินฉุกเฉินเพื่อเทศกาลปีใหม่

 

- คำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน

 

- ใบถอนเงินฝากประจำ

 

- ใบถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

 

- ใบมอบฉันทะ

 

- ใบส่งเงินฝากประจำ

 

- ใบส่งเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

 

- ใบส่งเงินฝากออมทรัพย์พิเศษทวีผล

 

- ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก

 

- ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ

 

- ใบสำคัญจ่ายเงิน

 

- หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากประจำ

 

- หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

 

- หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษทวีผล

 

- หนังสือขอลาออกจากสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด

 

- หนังสือแสดงความจำนงขอรับเงินทุนสาธารณประโยชน์

 

- หนังสือยินยอมค้ำประกัน (กรณีโอนย้าย)

 

-  ใบคำร้องทั่วไป

 

 


บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ กระทรวงคมนาคม จำกัด
ธ. กรุงไทย (สาขาถนนวิสุทธิกษัตริย์)
เลขที่บัญชี 006 - 1 - 35793 - 6

ธ. ไทยพาณิชย์ (สาขาถนนวิสุทธิกษัตริย์)

เลขที่บัญชี 025 - 2 - 21126 -1


วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยออมทรัพย์ที่มั่นคงสร้างประโยชน์สุขแก่มวลสมาชิก...

พันธกิจ

พัฒนาองค์กร ระบบบริหารการเงิน และระบบบริการเพื่อสร้างทั้งมูลค่าเพิ่ม

และคุณประโยชน์จากเงินออมแก่สมาชิกกลยุทธ์

1.พัฒนาองค์กรให้รองรับความก้าวหน้า และการเปลี่ยนแปลงของกิจการสหกรณ์

2.พัฒนาระบบบริหารการเงินให้มีรูปแบบการระดมทุนและการลงทุนที่เอื้อต่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม และคุณประโยชน์จากเงินออม

3.พัฒนาผลิตภัณฑ์เงินกู้ที่ตอบสนองความต้องการ

4.ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างชุมชนสมาชิกสหกรณ์คมนาคม ให้มีความแข็งแกร่ง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการออมทรัพย์รวมทั้งในกิจการสหกรณ์

 

 

Copyright ® 2015

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
38 ถนนราชดำเนินนอก แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร 10100
โทร. 02 283 3135 แฟ็กซ์. 02 283 3145

เว็บไซต์ สหกรณ์กระทรวงคมนาคม จำกัด
สนับสนุนการ แสดงผล
ที่ความละเอียด 1024x768 pixels
หรือมากกว่านั้น