หน้าแรก
สาระสหกรณ์
ประวัติ
แบบฟอร์ม
หนังสือเวียน
ติดต่อสหกรณ์


Get Adobe Flash player

 

ข่าวสหกรณ์

- ภาพข่าวกิจกรรม
- ประกาศสหกรณ์
- สมัครสมาชิก
- การคิดคำนวณเงินเฉลี่ยคืน
- การคำนวณเงินปันผล
- คำถามจากสมาชิก 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

เงินฝากออมทรัพย์    1.60
เงินฝากประจำ 2.00
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ทวีผล 1.45

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

เงินกู้สามัญ 7.00
เงินกู้สามัญโครงการต่างๆ  5.25,6.25,6.50
เงินกู้ฉุกเฉิน   7.00
เงินกู้ฉุกเฉินกรณีพิเศษ  5.25,6.25
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ 4.25,6.25
เงินกู้พิเศษเพื่อยานพาหนะ 6.25

 

 

รายชื่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการ
คณะกรรมการศึกษา
คณะกรรมการเงินกู้

 

เกี่ยวกับสหกรณ์

การส่งค่าหุ้นรายเดือน
ระเบียบสหกรณ์
ข้อบังคับสหกรณ์
ทุนสาธารณประโยชน์
ทำเนียบคณะกรรมการ
โครงสร้างการดำเนินการ

 

 

 

แบบฟอร์ม

---------------------

   

update

  ใบสมัครสมาชิกสามัญ  
  ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ  
  ใบสมัครสมาชิกสมทบ 25-06-2555
  ใบสำคัญจ่ายเงิน 19-12-2557
     
  คำขอกู้เงินสามัญ 07-08-2562
  คำขอกู้เงินสามัญ (กู้เงินค่าหุ้น/เงินฝากสหกรณ์ฯ) 07-08-2562
  คำขอกู้เงินสามัญ (63 ปี) 07-08-2562
     
คำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน  
     
 

- ใบถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษทวีผล

 
  - แบบฟอร์ม ำขอและหนังสือกู้เงินฉุกเฉินกรณีพิเศษ (กู้เงินปันผล) 2018  
  - แบบฟอร์ม ำขอและหนังสือกู้เงินฉุกเฉินกรณีพิเศษ (เพื่อเทศกาลปีใหม่) 2018  
  - แบบฟอร์ม ใบสำคัญจ่ายเงิน  
     

 

------
-
ใบสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
- ใบรับรองแพทย์
- แบบรายงานสุขภาพ
- หนังสือแสดงเจตนาการให้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัว
- หนังสือยินยอมให้หักเงินสงเคราะห์สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

------

01-10-2561
 

 

 
 

- คำขอ เปลี่ยนผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ

 
 

คำขอกู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์

 
 

- คำขอกู้เงินพิเศษเพื่อยานพาหนะ

 
     
 

- คำขอเปลี่ยนแปลงค่าหุ้น

 
 

- คำขอและหนังสือกู้เงินฉุกเฉินกรณีพิเศษ (เพื่อเทศกาลเข้าพรรษา)

 
 

- คำขอและหนังสือกู้เงินฉุกเฉินกรณีพิเศษ (เพื่อเทศกาลสงกรานต์)

 
 

- คำขอและหนังสือกู้เงินฉุกเฉินเพื่อเทศกาลปีใหม่

 
     
 

- ใบถอนเงินฝากประจำ

 
 

- ใบถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

 
 

- ใบมอบฉันทะ

 
 

- ใบส่งเงินฝากประจำ

 
 

- ใบส่งเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

 
 

- ใบส่งเงินฝากออมทรัพย์พิเศษทวีผล

 
     
 

- ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ

 
 

- ใบสำคัญจ่ายเงิน

 
     
 

- หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากประจำ

 
 

- หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

 
 

- หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษทวีผล

 
 

- หนังสือขอลาออกจากสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด

 
- หนังสือแสดงความจำนงขอรับเงินทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อเป็นสวัสดิการณ์แก่สมาชิก  
     
 

- หนังสือยินยอมค้ำประกัน (กรณีโอนย้าย)

 
     
 

-  ใบคำร้องทั่วไป

 
 

 

 

บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ กระทรวงคมนาคม จำกัด
ธ. กรุงไทย (สาขาถนนวิสุทธิกษัตริย์)
เลขที่บัญชี 006 - 1 - 35793 - 6

ธ. ไทยพาณิชย์ (สาขาถนนวิสุทธิกษัตริย์)

เลขที่บัญชี 025 - 2 - 21126 -1


วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยออมทรัพย์ที่มั่นคงสร้างประโยชน์สุขแก่มวลสมาชิก...

พันธกิจ

พัฒนาองค์กร ระบบบริหารการเงิน และระบบบริการเพื่อสร้างทั้งมูลค่าเพิ่ม

และคุณประโยชน์จากเงินออมแก่สมาชิกกลยุทธ์

1.พัฒนาองค์กรให้รองรับความก้าวหน้า และการเปลี่ยนแปลงของกิจการสหกรณ์

2.พัฒนาระบบบริหารการเงินให้มีรูปแบบการระดมทุนและการลงทุนที่เอื้อต่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม และคุณประโยชน์จากเงินออม

3.พัฒนาผลิตภัณฑ์เงินกู้ที่ตอบสนองความต้องการ

4.ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างชุมชนสมาชิกสหกรณ์คมนาคม ให้มีความแข็งแกร่ง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการออมทรัพย์รวมทั้งในกิจการสหกรณ์

 

 

Copyright ® 2015

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
38 ถนนราชดำเนินนอก แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร 10100
โทร. 02 283 3135 แฟ็กซ์. 02 283 3145

เว็บไซต์ สหกรณ์กระทรวงคมนาคม จำกัด
สนับสนุนการ แสดงผล
ที่ความละเอียด 1024x768 pixels
หรือมากกว่านั้น