หน้าแรก
สาระสหกรณ์
ประวัติ
แบบฟอร์ม
ติดต่อสหกรณ์

 


Get Adobe Flash player

----------------------------------------------


รางวัลที่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด ได้รับ

ข่าวสหกรณ์

- ภาพข่าวกิจกรรม
- ประกาศสหกรณ์
- สมัครสมาชิก
- การคิดคำนวณเงินเฉลี่ยคืน
- การคำนวณเงินปันผล
- คำถามจากสมาชิก 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

เงินฝากออมทรัพย์   

1.60

เงินฝากประจำ 1 ปี 2.00
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ทวีผล 3.00 / 2.75

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

เงินกู้สามัญ 7.25
เงินกู้สามัญโครงการต่างๆ  6.25
เงินกู้ฉุกเฉิน   7.25
เงินกู้ฉุกเฉินกรณีพิเศษ  6.25

 

รายชื่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการ
คณะกรรมการศึกษา
คณะกรรมการเงินกู้

 

เกี่ยวกับสหกรณ์

การส่งค่าหุ้นรายเดือน
ระเบียบสหกรณ์
ข้อบังคับสหกรณ์
ทุนสาธารณประโยชน์
ทำเนียบคณะกรรมการ
โครงสร้างการดำเนินการ

 

 

ข่าวใหม่
---------------------
แบบฟอร์ม ำขอและหนังสือกู้เงินฉุกเฉินกรณีพิเศษ (กู้เงินปันผล)
download

แบบฟอร์ม ำขอและหนังสือกู้เงินฉุกเฉินกรณีพิเศษ (เพื่อเทศกาลปีใหม่)
download

แบบฟอร์ม ใบสำคัญจ่ายเงิน
download
(13-12-60)


(12-12-60)

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
download ใบสมัคร
download เอกสารแนบท้าย 1

download เอกสารแนบท้าย 2

(12-10-60)

 


(11-10-60)

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
เรื่อง การเปิดโครงการรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ๒ (๑๒ เดือน)
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
(11-10-60)

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวันสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
(
25-09-60)


 


ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
เรื่อง การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
(01-09-60)


 
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
เรื่อง การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
(01-09-60)(13-09-60)


 
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
(31-08-60)


 


(17-08-60)


แบบหนังสือค้ำประกันประกันสำหรับเงินกู้สามัญ
โครงการปรับโครงสร้างหนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2560
 ( download
docx  pdf )
(16-08-60)

แบบคำขอกู้เงินสามัญ
โครงการปรับโครงสร้างหนี้
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2560
 ( download docx  pdf )
(16-08-60)(02-08-60)(02-08-60)(02-08-60)


ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
เรื่อง การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ๑ ปี
คลิกเพื่ออ่าน
(02-08-60)


ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
เรื่อง การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
คลิกเพื่ออ่าน
(02-08-60)


ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
เรื่อง หลักเกณฑ์การขอกู้เงินโครงการปรับโครงสร้างหนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. ๒๕๕๐
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
คลิกเพื่ออ่าน
(02-08-60)(08/07/60)


 รับสมัครสมาชิกที่อายุเกิน 57 ปี เป็นกรณีพิเศษ
คลิกเพื่ออ่าน
(11/07/60)(07/07/60)(30/06/60)


รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
คลิกเพื่ออ่าน
(9/3/60)

 


(2-6-60)

 

 

(23-5-60)

 


 


บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ กระทรวงคมนาคม จำกัด
ธ. กรุงไทย (สาขาถนนวิสุทธิกษัตริย์)
เลขที่บัญชี 006 - 1 - 35793 - 6

ธ. ไทยพาณิชย์ (สาขาถนนวิสุทธิกษัตริย์)

เลขที่บัญชี 025 - 2 - 21126 -1


--------------------------------------


วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยออมทรัพย์ที่มั่นคงสร้างประโยชน์สุขแก่มวลสมาชิก...

พันธกิจ

พัฒนาองค์กร ระบบบริหารการเงิน และระบบบริการเพื่อสร้างทั้งมูลค่าเพิ่ม

และคุณประโยชน์จากเงินออมแก่สมาชิกกลยุทธ์

1.พัฒนาองค์กรให้รองรับความก้าวหน้า และการเปลี่ยนแปลงของกิจการสหกรณ์

2.พัฒนาระบบบริหารการเงินให้มีรูปแบบการระดมทุนและการลงทุนที่เอื้อต่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม และคุณประโยชน์จากเงินออม

3.พัฒนาผลิตภัณฑ์เงินกู้ที่ตอบสนองความต้องการ

4.ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างชุมชนสมาชิกสหกรณ์คมนาคม ให้มีความแข็งแกร่ง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการออมทรัพย์รวมทั้งในกิจการสหกรณ์

 

 

Copyright ® 2015

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
38 ถนนราชดำเนินนอก แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร 10100
โทร. 02 283 3135 แฟ็กซ์. 02 283 3145

เว็บไซต์ สหกรณ์กระทรวงคมนาคม จำกัด
สนับสนุนการ แสดงผล
ที่ความละเอียด 1024x768 pixels
หรือมากกว่านั้น