หน้าแรก
สาระสหกรณ์
ประวัติ
แบบฟอร์ม
หนังสือเวียน
ติดต่อสหกรณ์

 


Get Adobe Flash player

----------------------------------------------


รางวัลที่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด ได้รับ

ข่าวสหกรณ์

- ภาพข่าวกิจกรรม
- ประกาศสหกรณ์
- สมัครสมาชิก
- การคิดคำนวณเงินเฉลี่ยคืน
- การคำนวณเงินปันผล
- คำถามจากสมาชิก 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ    1.45
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ทวีผล 2.75

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

เงินกู้สามัญ 7.00
เงินกู้สามัญโครงการต่างๆ  5.25,6.25,6.50
เงินกู้ฉุกเฉิน   7.00
เงินกู้ฉุกเฉินกรณีพิเศษ  5.25,6.25
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ 4.25,6.25
เงินกู้พิเศษเพื่อยานพาหนะ 6.25

 

รายชื่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการ
คณะกรรมการศึกษา
คณะกรรมการเงินกู้

 

เกี่ยวกับสหกรณ์

การส่งค่าหุ้นรายเดือน
ระเบียบสหกรณ์
ข้อบังคับสหกรณ์
ทุนสาธารณประโยชน์
ทำเนียบคณะกรรมการ
โครงสร้างการดำเนินการ

 

ประกาศล่าสุด หลักเกณฑ์การขอกู้เงินสามัญตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์

คำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินกรณีพิเศษ (เพื่อเทศกาลปีใหม่) 2019

คำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินกรณีพิเศษ(เงินกู้ที่คำนวณจากเงินปันผลประจำปี) 2019

ข่าวใหม่
---------------------
ใบคำร้องแสดงผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙
และความประสงค์ในการบรรเทาความเดือดร้อน
(5-12 พค. 63 เท่านั้น)
Click
(07-05-63)Click
(07-05-63)
Click
(07-05-63)

รายงานประจำปี 2562
และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
Click
(17-02-63)(13-02-63)

(12-02-63)

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
Click

(27-12-62)

ะกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
เรื่อง การกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินกรณีพิเศษ เพื่อเทศกาลปีใหม่
Click
(09-12-62)ะกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
เรื่อง การกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินกรณีพิเศษ
เงินที่สหกรณ์ให้กู้โดยคำนวณวงเงินกู้จากยอดเงินปันผลประจำปีของผู้กู้ในปี 2562
Click
(09-12-62)


สื่อสารสัมพันธ์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
ฉบับที่ 2/2562
Click
(11-11-62)สื่อสารสัมพันธ์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด

ฉบับที่ 1/2562
Click
(16-09-62)


ตัวอย่างแบบคำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
Click

(16-09-62)


ะกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
หนังสือแสดงความจำนงขอรับเงินทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อเป็นสวัสดิการณ์แก่สมาชิก
อ่านรายละเอียด
(21-08-62)

 


(05-08-62)


อ่านข่าวเก่า
Click


บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ กระทรวงคมนาคม จำกัด
ธ. กรุงไทย (สาขาถนนวิสุทธิกษัตริย์)
เลขที่บัญชี 006 - 1 - 35793 - 6

ธ. ไทยพาณิชย์ (สาขาถนนวิสุทธิกษัตริย์)

เลขที่บัญชี 025 - 2 - 21126 -1


--------------------------------------


วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยออมทรัพย์ที่มั่นคงสร้างประโยชน์สุขแก่มวลสมาชิก...

พันธกิจ

พัฒนาองค์กร ระบบบริหารการเงิน และระบบบริการเพื่อสร้างทั้งมูลค่าเพิ่ม

และคุณประโยชน์จากเงินออมแก่สมาชิกกลยุทธ์

1.พัฒนาองค์กรให้รองรับความก้าวหน้า และการเปลี่ยนแปลงของกิจการสหกรณ์

2.พัฒนาระบบบริหารการเงินให้มีรูปแบบการระดมทุนและการลงทุนที่เอื้อต่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม และคุณประโยชน์จากเงินออม

3.พัฒนาผลิตภัณฑ์เงินกู้ที่ตอบสนองความต้องการ

4.ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างชุมชนสมาชิกสหกรณ์คมนาคม ให้มีความแข็งแกร่ง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการออมทรัพย์รวมทั้งในกิจการสหกรณ์

 

 

Copyright ® 2015

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
38 ถนนราชดำเนินนอก แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร 10100
โทร. 02 283 3135 แฟ็กซ์. 02 283 3145

เว็บไซต์ สหกรณ์กระทรวงคมนาคม จำกัด
สนับสนุนการ แสดงผล
ที่ความละเอียด 1024x768 pixels
หรือมากกว่านั้น