หน้าแรก
สาระสหกรณ์
ประวัติ
แบบฟอร์ม
ติดต่อสหกรณ์


Get Adobe Flash player

 

ข่าวสหกรณ์

- ภาพข่าวกิจกรรม
- ประกาศสหกรณ์
- สมัครสมาชิก
- การคิดคำนวณเงินเฉลี่ยคืน
- การคำนวณเงินปันผล
- คำถามจากสมาชิก 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

เงินฝากออมทรัพย์    1.60
เงินฝากประจำ 1 ปี 2.00
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ทวีผล 3.00 / 2.75

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

เงินกู้สามัญ 7.25
เงินกู้สามัญโครงการต่างๆ  6.25
เงินกู้ฉุกเฉิน   7.25
เงินกู้ฉุกเฉินกรณีพิเศษ  6.25

 

รายชื่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการ
คณะกรรมการศึกษา
คณะกรรมการเงินกู้

 

เกี่ยวกับสหกรณ์

การส่งค่าหุ้นรายเดือน
ระเบียบสหกรณ์
ข้อบังคับสหกรณ์
ทุนสาธารณประโยชน์
ทำเนียบคณะกรรมการ
โครงสร้างการดำเนินการ

 

 

 

 

ประกาศ สหกรณ์

---------------------
 

รับสมัครสมาชิกที่อายุเกิน 57 ปี เป็นกรณีพิเศษ
คลิกเพื่ออ่าน
(07/07/60)(07/07/60)(30/06/60)


รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
คลิกเพื่ออ่าน
(9/3/60)

 


(2-6-60)

 

 

 

(23-5-60)

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคล
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ด้านการเงิน
คลิกเพื่ออ่าน
(11/5/60)

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวันสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ด้านการเงิน
คลิกเพื่ออ่าน
(8/5/60)


(29/3/60)

 


(28/3/60)

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคมจำกัด
เรื่อง การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
คลิกเพื่ออ่าน
(17/3/60)


การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ
   รัฐวิสาหกิจไทย รอบที่ 4/2560 คลิกเพื่ออ่าน

(9/3/60)


การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

รายงานประจำปี 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด

 วาระการประชุม คลิกเพื่ออ่าน

 สิทธิ หน้าที่ และประโยชน์ของสมาชิก
คลิกเพื่ออ่าน

 ภาพกิจกรรม
คลิกเพื่ออ่าน

(10/2/60)

 

 การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ
   รัฐวิสาหกิจไทย รอบที่ 3/2560
คลิกเพื่ออ่าน

(10/2/60)


(3/2/60)


ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวันสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

Click
(27/12/59)แบบหนังสือกู้เงินฉุกเฉินกรณีพิเศษ
(กู้เงินปันผล ประจำปี 2559)
Click Docx
Click PDF
Click ใบสำคัญจ่ายเงิน


ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
Click

คำสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์
Click

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย ที่ 26/2559
เรื่อง หลักเกณฑ์การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย รอบที่ 1/2560

รายละเอียด Click

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
เรื่อง โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ พ.ศ.2559

รายละเอียด Click

ของที่ระลึก Click


 


บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ กระทรวงคมนาคม จำกัด
ธ. กรุงไทย (สาขาถนนวิสุทธิกษัตริย์)
เลขที่บัญชี 006 - 1 - 35793 - 6

ธ. ไทยพาณิชย์ (สาขาถนนวิสุทธิกษัตริย์)

เลขที่บัญชี 025 - 2 - 21126 -1


วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยออมทรัพย์ที่มั่นคงสร้างประโยชน์สุขแก่มวลสมาชิก...

พันธกิจ

พัฒนาองค์กร ระบบบริหารการเงิน และระบบบริการเพื่อสร้างทั้งมูลค่าเพิ่ม

และคุณประโยชน์จากเงินออมแก่สมาชิกกลยุทธ์

1.พัฒนาองค์กรให้รองรับความก้าวหน้า และการเปลี่ยนแปลงของกิจการสหกรณ์

2.พัฒนาระบบบริหารการเงินให้มีรูปแบบการระดมทุนและการลงทุนที่เอื้อต่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม และคุณประโยชน์จากเงินออม

3.พัฒนาผลิตภัณฑ์เงินกู้ที่ตอบสนองความต้องการ

4.ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างชุมชนสมาชิกสหกรณ์คมนาคม ให้มีความแข็งแกร่ง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการออมทรัพย์รวมทั้งในกิจการสหกรณ์

 

 

Copyright ® 2015

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
38 ถนนราชดำเนินนอก แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร 10100
โทร. 02 283 3135 แฟ็กซ์. 02 283 3145

เว็บไซต์ สหกรณ์กระทรวงคมนาคม จำกัด
สนับสนุนการ แสดงผล
ที่ความละเอียด 1024x768 pixels
หรือมากกว่านั้น