หน้าแรก
สาระสหกรณ์
ประวัติ
แบบฟอร์ม
หนังสือเวียน
ติดต่อสหกรณ์


Get Adobe Flash player

 

ข่าวสหกรณ์

- ภาพข่าวกิจกรรม
- ประกาศสหกรณ์
- สมัครสมาชิก
- การคิดคำนวณเงินเฉลี่ยคืน
- การคำนวณเงินปันผล
- คำถามจากสมาชิก 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

เงินฝากออมทรัพย์    1.60
เงินฝากประจำ 2.00
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ทวีผล 1.45

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

เงินกู้สามัญ 7.00
เงินกู้สามัญโครงการต่างๆ  5.25,6.25,6.50
เงินกู้ฉุกเฉิน   7.00
เงินกู้ฉุกเฉินกรณีพิเศษ  5.25,6.25
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ 4.25,6.25
เงินกู้พิเศษเพื่อยานพาหนะ 6.25

 

 

รายชื่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการ
คณะกรรมการศึกษา
คณะกรรมการเงินกู้

 

เกี่ยวกับสหกรณ์

การส่งค่าหุ้นรายเดือน
ระเบียบสหกรณ์
ข้อบังคับสหกรณ์
ทุนสาธารณประโยชน์
ทำเนียบคณะกรรมการ
โครงสร้างการดำเนินการ

 

 

 

 

ประกาศ สหกรณ์

---------------------

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด

เรื่อง การกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินกรณีพิเศษ

เงินที่สหกรณ์ให้กู้โดนคำนวณวงเงินกู้จากยอดเงินปันผลประจำปีของผู้กู้ในปี 2563

CLICK เพื่ออ่านทั้งหมด
(03-12-63)

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด

เรื่อง การกู้เงินเพื่อเหตุการณ์ฉุกเฉินพิเศษ เพื่อเทศกาลปีใหม่

CLICK เพื่ออ่านทั้งหมด
(03-12-63)

ใบคำร้องแสดงผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙
และความประสงค์ในการบรรเทาความเดือดร้อน
(5-12 พค. 63 เท่านั้น)
Click
(07-05-63)Click
(07-05-63)
Click
(07-05-63)

รายงานประจำปี 2562
และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
Click
(17-02-63)(13-02-63)

(12-02-63)

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
Click

(27-12-62)

 
ะกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
เรื่อง การกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินกรณีพิเศษ เพื่อเทศกาลปีใหม่
Click
(09-12-62)ะกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
เรื่อง การกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินกรณีพิเศษ
เงินที่สหกรณ์ให้กู้โดยคำนวณวงเงินกู้จากยอดเงินปันผลประจำปีของผู้กู้ในปี 2562
Click
(09-12-62)


สื่อสารสัมพันธ์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
ฉบับที่ 2/2562
Click
(11-11-62)สื่อสารสัมพันธ์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
ฉบับที่ 1/2562
Click
(16-09-62)


ตัวอย่างแบบคำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
Click

(16-09-62)


ะกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
หนังสือแสดงความจำนงขอรับเงินทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อเป็นสวัสดิการณ์แก่สมาชิก
อ่านรายละเอียด
(21-08-62)

 


(05-08-62)(01-07-62)(04-06-62)(31-05-62)(27-03-62)(07-03-62)


ะกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
เรื่อง ผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการฯ
อ่านรายละเอียด
(01-03-62)


(18-01-62)


ะกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
อ่านรายละเอียด
(18-01-62)


ะกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด

เรื่อง ผู้ผ่านคุณสมบัติให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับการพิจารณาให้เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
อ่านรายละเอียด

(04-01-62)


ะกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
เรื่อง การกู้เงินฉุกเฉินกรณีพิเศษ(กู้เงินปันผล)
อ่านรายละเอียด
(07-12-61)ะกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
เรื่อง การกู้เงินฉุกเฉินกรณีพิเศษ(เพื่อเทศกาลปีใหม่)
อ่านรายละเอียด
(07-12-61)(06-12-61)อ่านรายละเอียด
(15-11-61)


ะกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
เรื่อง
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
อ่านรายละเอียด
(07-11-61)


ะกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์
อ่านรายละเอียด
(07-11-61)


ะกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
เรื่อง
โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ พ.ศ.2561
อ่านรายละเอียด
(02-11-61)(22-10-61)(10-10-61)


ะกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ด้านบัญชี
อ่านรายละเอียด
(25-9-61)


ะกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวันสอบสัมภาษณ์
เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

อ่านรายละเอียด
(18-9-61)(30-8-61)

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ด้านบัญชี
อ่านรายละเอียด
(30-8-61)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์
อ่านรายละเอียด
(30-8-61)


 

ประกาศการเปิดโครงการรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 (24 เดือน)
อ่านรายละเอียด
(29-8-61)

 


(22-08-61)

ะกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
เรื่อง หลักเกณฑ์การขอกู้เงินสามัญ ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียด
(03-08-61)(01-08-61)


(17-07-61)


ะกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
เรื่อง การเปิดโครงการการรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ๒ (๖๐ เดือน)
อ่านรายละเอียด
(17-07-61)

 

ะกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
เรื่อง
การปรับอัตราอัตราดกอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
อ่านรายละเอียด
(07-06-61)(29-06-61)(03-05-61)


สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย
เรื่อง การให้สมาชิกพ้นจากการเป็นสมาชิกสมาคม
อ่านรายละเอียด
(30-04-61)

 

ะกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ
อ่านรายละเอียด
(19-03-61)


ะกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
เรื่อง ผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการฯ
อ่านรายละเอียด
(19-03-61)


ะกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
เรื่อง ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการฯ
อ่านรายละเอียด
(19-03-61)(19-03-61)(22-02-61)


รายงานประจำปี 2560
อ่านรายละเอียด
(20-02-61)(09-02-61)


คำสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคมจำกัด
เรื่อง การแต่งตั้งผู้จัดการสหกรณ์
อ่านรายละเอียด(jpg)
(31-01-61)


ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย
เรื่อง การสมัครเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.) ในปี 2561
อ่านรายละเอียด(pdf)
(24-01-61)


ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย
ที่ 1/2561
เรื่อง รายงานการพ้นสมาชิก ถึงแก่กรรม ลาออก ให้ออก ประจำเดือนธันวาคม 2560 (ฉบับชั่วคราว)
อ่านรายละเอียด(pdf)
(23-01-61)


แบบฟอร์ม ำขอและหนังสือกู้เงินฉุกเฉินกรณีพิเศษ (กู้เงินปันผล)
download

แบบฟอร์ม ำขอและหนังสือกู้เงินฉุกเฉินกรณีพิเศษ (เพื่อเทศกาลปีใหม่)
download

แบบฟอร์ม ใบสำคัญจ่ายเงิน
download
(13-12-60)


(12-12-60)

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
download ใบสมัคร
download เอกสารแนบท้าย 1

download เอกสารแนบท้าย 2

(12-10-60)

 


(11-10-60)

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
เรื่อง การเปิดโครงการรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ๒ (๑๒ เดือน)
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
(11-10-60)

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวันสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
(
25-09-60)


 


ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
เรื่อง การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
(01-09-60)


 
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
เรื่อง การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
(01-09-60)(13-09-60)


 
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
(31-08-60)


 


(17-08-60)


แบบหนังสือค้ำประกันประกันสำหรับเงินกู้สามัญ
โครงการปรับโครงสร้างหนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2560
 ( download
docx  pdf )
(16-08-60)

แบบคำขอกู้เงินสามัญ
โครงการปรับโครงสร้างหนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2560
 ( download docx  pdf )
(16-08-60)(02-08-60)(02-08-60)(02-08-60)


ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
เรื่อง การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ๑ ปี
คลิกเพื่ออ่าน
(02-08-60)


ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
เรื่อง การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
คลิกเพื่ออ่าน
(02-08-60)


ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
เรื่อง หลักเกณฑ์การขอกู้เงินโครงการปรับโครงสร้างหนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. ๒๕๕๐
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
คลิกเพื่ออ่าน
(02-08-60)(08/07/60)

รับสมัครสมาชิกที่อายุเกิน 57 ปี เป็นกรณีพิเศษ
คลิกเพื่ออ่าน
(07/07/60)(07/07/60)(30/06/60)


รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
คลิกเพื่ออ่าน
(9/3/60)

 


(2-6-60)

 

 

 

(23-5-60)

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคล
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ด้านการเงิน
คลิกเพื่ออ่าน
(11/5/60)

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวันสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ด้านการเงิน
คลิกเพื่ออ่าน
(8/5/60)


(29/3/60)

 


(28/3/60)

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคมจำกัด
เรื่อง การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
คลิกเพื่ออ่าน
(17/3/60)


การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ
   รัฐวิสาหกิจไทย รอบที่ 4/2560 คลิกเพื่ออ่าน

(9/3/60)


การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

รายงานประจำปี 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด

 วาระการประชุม คลิกเพื่ออ่าน

 สิทธิ หน้าที่ และประโยชน์ของสมาชิก
คลิกเพื่ออ่าน

 ภาพกิจกรรม
คลิกเพื่ออ่าน

(10/2/60)

 

 การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ
   รัฐวิสาหกิจไทย รอบที่ 3/2560
คลิกเพื่ออ่าน

(10/2/60)


(3/2/60)


ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวันสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

Click
(27/12/59)แบบหนังสือกู้เงินฉุกเฉินกรณีพิเศษ
(กู้เงินปันผล ประจำปี 2559)
Click Docx
Click PDF
Click ใบสำคัญจ่ายเงิน


ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
Click

คำสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์
Click

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย ที่ 26/2559
เรื่อง หลักเกณฑ์การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย รอบที่ 1/2560

รายละเอียด Click

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
เรื่อง โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ พ.ศ.2559

รายละเอียด Click

ของที่ระลึก Click


 


บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ กระทรวงคมนาคม จำกัด
ธ. กรุงไทย (สาขาถนนวิสุทธิกษัตริย์)
เลขที่บัญชี 006 - 1 - 35793 - 6

ธ. ไทยพาณิชย์ (สาขาถนนวิสุทธิกษัตริย์)

เลขที่บัญชี 025 - 2 - 21126 -1


วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยออมทรัพย์ที่มั่นคงสร้างประโยชน์สุขแก่มวลสมาชิก...

พันธกิจ

พัฒนาองค์กร ระบบบริหารการเงิน และระบบบริการเพื่อสร้างทั้งมูลค่าเพิ่ม

และคุณประโยชน์จากเงินออมแก่สมาชิกกลยุทธ์

1.พัฒนาองค์กรให้รองรับความก้าวหน้า และการเปลี่ยนแปลงของกิจการสหกรณ์

2.พัฒนาระบบบริหารการเงินให้มีรูปแบบการระดมทุนและการลงทุนที่เอื้อต่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม และคุณประโยชน์จากเงินออม

3.พัฒนาผลิตภัณฑ์เงินกู้ที่ตอบสนองความต้องการ

4.ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างชุมชนสมาชิกสหกรณ์คมนาคม ให้มีความแข็งแกร่ง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการออมทรัพย์รวมทั้งในกิจการสหกรณ์

 

 

Copyright ® 2015

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
38 ถนนราชดำเนินนอก แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร 10100
โทร. 02 283 3135 แฟ็กซ์. 02 283 3145

เว็บไซต์ สหกรณ์กระทรวงคมนาคม จำกัด
สนับสนุนการ แสดงผล
ที่ความละเอียด 1024x768 pixels
หรือมากกว่านั้น