น้าแรก     สาระสหกรณ์    ประวัติ    แบบฟอร์ม    ข่าวสหกรณ์    ติดต่อ


 

ข่าวสหกรณ์

- ภาพข่าวกิจกรรม
- ประกาศสหกรณ์
- สมัครสมาชิก
- การคิดคำนวณเงินเฉลี่ยคืน
- การคำนวณเงินปันผล
- ระเบียบสหกรณ์
- ข้อบังคับสหกรณ์
- คำถามจากสมาชิก

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ   1.00
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษทวีผล 2 1.70

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

เงินกู้สามัญ (ไม่เกินมูลค่าหุ้นสะสม) 6.00
เงินกู้สามัญ (ใช้เงินฝากสหกรณ์ฯ
ค้ำประกัน)
6.00
เงินกู้สามัญ (ใช้บุคคลค้ำประกัน) 6.25
เงินกู้สามัญโครงการต่างๆ 6.00
 
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 6.25
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกรณีพิเศษ 6.00
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินโครงการต่างๆ 6.00
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเพื่อสมัครหรือคงสมาชิกภาพ (สสอ.รท.) 5.25
 
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ 4.25,5.75
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ (กรณีไถ่ถอนจากสถาบันการเงิน)
 
2.00(1ปี)
3.00(1ปี)
4.00(1ปี)
5.75(ตั้งแต่งวดที่ 37 เป็นต้นไป)
 
เงินกู้พิเศษเพื่อยานพาหนะ 5.75


 

บัญชี
"สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด"

ธ. กรุงไทย จก. (มหาชน)
(สาขาถนนวิสุทธิกษัตริย์)
ประเภท ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 006 - 1 - 35793 - 6

บัญชี
"สสอ.รรท.ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด"

ธ. กรุงไทย จก. (มหาชน)
(สาขาถนนวิสุทธิกษัตริย์)
ประเภท ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 006 - 0 - 17187 - 1

 

วิสัยทัศน์ เป็นหน่วยออมทรัพย์ที่มั่นคงสร้างประโยชน์สุขแก่มวลสมาชิก


 

ประกาศล่าสุด

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด

เรื่อง การกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินกรณีพิเศษ

เงินที่สหกรณ์ให้กู้โดนคำนวณวงเงินกู้จากยอดเงินปันผลประจำปีของผู้กู้ในปี 2563

-อ่านทั้งหมด-


 

รายชื่อบุคลากร

ที่ปรึกษาคณะกรรมดำเนินการ ประจำปี 2565
คณะกรรมการดำเนินการ (ชุดที่ 29) ประจำปี 2565
คณะกรรมการเงินกู้ ประจำปี 2565
คณะกรรมการศึกษา ประจำปี 2565
ผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2565
ผู้สอบบัญชี ภาคเอกชน ประจำปี 2565
ฝ่ายจัดการ ประจำปี 2565
ข้าราชการ ช่วยปฏิบัติการ ประจำปี 2565

 

โครงสร้างดำเนินการ

 

เกี่ยวกับสหกรณ์

การส่งค่าหุ้นรายเดือน
คู่มือสหกรณ์
ทุนสาธารณประโยชน์
ทำเนียบคณะกรรมการ
 

ประวัติความเป็นมา

---------------------สหกรณ์ออมทรัพย์ กระทรวงคมนาคม จำกัด
ประเภทและที่ตั้งสำนักงาน


ชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
MINISTRY OF TRANSPORT AND
COMMUNICATIONS SAVINGS AND
CREDIT CO - OPERATIVES, LIMITED
ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์

หมายเลขทะเบียน ที่ อ. 041337

ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 38 ถนนราชดำเนินนอก
แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร 10100

ตราของสหกรณ์ ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะ ดังนี้


ตรารูปพระรามทรงรถ มีข้อความด้านล่างว่า
"สหกรณ์ออมทรัพย์ กระทรวงคมนาคม จำกัด"

รูปตราสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2536
โดยปลัดกระทรวงคมนาคม (นายมหิดล จันทรางกูร) ได้แต่งตั้งคณะทำงาน นายชลอ คชรัตน์
เป็นหัวหน้าคณะทำงาน มีเงินทุนสำรองจากการ ยืมเงินกองทุนสวัสดิการ สปค.
จำนวน 1,500,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) นายทะเบียนสหกรณ์
ได้รับจดทะเบียน สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2536 อนุมัติตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2537 เป็นต้นไป


วัตถุประสงค์

สหกรณ์มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดังนี้

1. ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร
2. ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก
3. รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสหกรณ์อื่น
4. จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
5. ให้กู้ โอน รับจำนองหรือรับจำนำ ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิก หรือของสมาชิก
6. ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
7. ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
8. ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น
9. ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์ โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
10. ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ
11. ซื้อและออกตั๋วสัญญาใช้เงิน และตราสารการเงิน
12. ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด
13. จัดให้ได้มา ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สินทธิ ครอบครอง กู้ ยืม เช่า เช่าซื้อ รับโอนสิทธิการเช่า หรือสิทธิการเช่าซื้อ จำนองหรือจำนำ ขายหรือจำหน่าย ด้วยวิธีอื่นใดซึ่งทรัพย์สิน
14. จัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
15. ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
16. ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ หรือบุคคลอื่นใด
17. ร่วมมือกับทางราชการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์อื่นเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
18. ดำเนินการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

 

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยออมทรัพย์ที่มั่นคงสร้างประโยชน์สุขแก่มวลสมาชิก...

พันธกิจ

พัฒนาองค์กร ระบบบริหารการเงิน และระบบบริการเพื่อสร้างทั้งมูลค่าเพิ่ม

และคุณประโยชน์จากเงินออมแก่สมาชิกกลยุทธ์

1.พัฒนาองค์กรให้รองรับความก้าวหน้า และการเปลี่ยนแปลงของกิจการสหกรณ์

2.พัฒนาระบบบริหารการเงินให้มีรูปแบบการระดมทุนและการลงทุนที่เอื้อต่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม และคุณประโยชน์จากเงินออม

3.พัฒนาผลิตภัณฑ์เงินกู้ที่ตอบสนองความต้องการ

4.ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างชุมชนสมาชิกสหกรณ์คมนาคม ให้มีความแข็งแกร่ง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการออมทรัพย์รวมทั้งในกิจการสหกรณ์


 

 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย สสอ.รท : สวัสดิการเพื่อสามชิกและครอบครัว
 
ชสอ. เป็นผู้นำขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย สู่ความเป็นสากล ด้วยหลักธรรมาภิบาลและอุดมการณ์สหกรณ์
 
การคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้ประเภทต่างๆ
เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ เงินกู้พิเศษ
 
 
 
 
 
 

 

Copyright ® 2021

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
38 ถนนราชดำเนินนอก แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร 10100

เว็บไซต์ สหกรณ์กระทรวงคมนาคม จำกัด
สนับสนุนการ แสดงผล
ที่ความละเอียด 1024x768 pixels
หรือมากกว่านั้น