หน้าแรก     สาระสหกรณ์    ประวัติ    แบบฟอร์ม    ข่าวสหกรณ์    ติดต่อ


 

ข่าวสหกรณ์

- ภาพข่าวกิจกรรม
- ประกาศสหกรณ์
- สมัครสมาชิก
- การคิดคำนวณเงินเฉลี่ยคืน
- การคำนวณเงินปันผล
- ระเบียบสหกรณ์
- ข้อบังคับสหกรณ์
- คำถามจากสมาชิก

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ   1.00
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษทวีผล 2 1.70

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

เงินกู้สามัญ (ไม่เกินมูลค่าหุ้นสะสม) 6.00
เงินกู้สามัญ (ใช้เงินฝากสหกรณ์ฯ
ค้ำประกัน)
6.00
เงินกู้สามัญ (ใช้บุคคลค้ำประกัน) 6.25
เงินกู้สามัญโครงการต่างๆ 6.00
 
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 6.25
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกรณีพิเศษ 6.00
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินโครงการต่างๆ 6.00
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเพื่อสมัครหรือคงสมาชิกภาพ (สสอ.รท.) 5.25
 
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ 4.25,5.75
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ (กรณีไถ่ถอนจากสถาบันการเงิน)
 
2.00(1ปี)
3.00(1ปี)
4.00(1ปี)
5.75(ตั้งแต่งวดที่ 37 เป็นต้นไป)
 
เงินกู้พิเศษเพื่อยานพาหนะ 5.75


 

บัญชี
"สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด"

ธ. กรุงไทย จก. (มหาชน)
(สาขาถนนวิสุทธิกษัตริย์)
ประเภท ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 006 - 1 - 35793 - 6

บัญชี
"สสอ.รรท.ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด"

ธ. กรุงไทย จก. (มหาชน)
(สาขาถนนวิสุทธิกษัตริย์)
ประเภท ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 006 - 0 - 17187 - 1

 

วิสัยทัศน์ เป็นหน่วยออมทรัพย์ที่มั่นคงสร้างประโยชน์สุขแก่มวลสมาชิก


 

ประกาศล่าสุด

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด

เรื่อง การกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินกรณีพิเศษ

เงินที่สหกรณ์ให้กู้โดนคำนวณวงเงินกู้จากยอดเงินปันผลประจำปีของผู้กู้ในปี 2563

-อ่านทั้งหมด-

 

รายชื่อบุคลากร

ที่ปรึกษาคณะกรรมดำเนินการ ประจำปี 2565
คณะกรรมการดำเนินการ (ชุดที่ 29) ประจำปี 2565
คณะกรรมการเงินกู้ ประจำปี 2565
คณะกรรมการศึกษา ประจำปี 2565
ผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2565
ผู้สอบบัญชี ภาคเอกชน ประจำปี 2565
ฝ่ายจัดการ ประจำปี 2565
ข้าราชการ ช่วยปฏิบัติการ ประจำปี 2565
โครงสร้างดำเนินการ

 

เกี่ยวกับสหกรณ์

การส่งค่าหุ้นรายเดือน
คู่มือสหกรณ์
ทุนสาธารณประโยชน์
ทำเนียบคณะกรรมการ
 

ข่าวทั้งหมด

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
เรื่อง การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกรณีพิเศษ เพื่อเทศกาลปีใหม่
อ่านต่อ
 
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
เรื่อง การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกรณีพิเศษ

เงินที่สหกรณ์ให้กู้โดยคำนวณวงเงินกู้จากยอดปันผลประจำปีของผู้กู้

อ่านต่อ

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด

โครงการเงินกู้สามัญเพื่อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง

อ่านต่อ

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด

การขยายเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 7

อ่านต่อ

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด

การเปิดโครงการรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 7

อ่านต่อ

 

รายงานผลการใช้งานระบบ ประจำเดือน กันยายน 2565

 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด

เรื่อง การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกรณีพิเศษเพื่อเทศกาลเข้าพรรษา

อ่านต่อ

(05-07-65)

 click ที่รูปเพื่อขยายภาพ

click ที่รูปเพื่อขยายภาพ
(10-06-65)
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
อ่านต่อ
(09-05-65)
 
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

อ่านต่อ

(03-05-65)

 

ข้อบังคับ
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
.. 2565

อ่านต่อ

(29-04-65)

 

ประมวลภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
(เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2565)
ภาพข่าวกิจกรรม
 

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

อ่านต่อ

(21-04-65)

 

รายงานประจำปี 2565
และ
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี
2565
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด

เอกสารรายงาน

(16-03-65)

 
               คณะกรรมการดำเนินการมีมติกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ในวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมคุรุสภา กำหนดลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป
 

อ่านต่อ

(14-03-65)

 
               สหกรณ์เปิดโครงการเงินกู้เพื่อเทศกาลปีใหม่ วงเงิน100,000บาท ผ่อน12งวด ดอกเบี้ย6.0% ยื่นคำขอกู้1-20ธันวาคม2564 รับเงินวันที่24ธันวาคม2564 เชิญใช้บริการได้ครับ

(01-12-64)

 

               สหกรณ์มีประกาศให้กู้เงินสามัญเพื่อซื้อโทรศัพท์หรือโน้ตบุ๊คในวงเงินไม่เกิน3.5หมื่นบาท ดอกเบี้ย3.5% ไม่มีเฉลี่ยคิน ผ่อนชำระไม่เกิน36งวด ใช้หุ้นหรือบุคคลค้ำประกัน1คน ตั้งแต่บัดนี้ถึง24ธ.ค.2564
               ประกาศให้กู้ฉุกเฉินท่องเที่ยวในประเทศ วงเงินกู้ไม่เกิน2หมื่นบาท ผ่อนชำระไม่เกิน12งวด ดอกเบี้ย4.0 ไม่มีเฉลี่ยคืน กู้ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่24ธ.ค.2564
               สหกรณ์ให้กู้เงินฉุกเฉินเพื่อซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่วงเงินไม่เกิน2หมื่นบาท ผ่อนชำระไม่เกิน12งวด ดอกเบี้ย4.0% ไม่มีเฉลี่ยคืน กู้ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง24ธ.ค.2564
               สหกรณ์ให้กู้เงินฉุกเฉินเพื่อเทศกาลปีใหม่ วงเงินกู้ไม่เกิน1แสนบาท ผ่อนชำระไม่เกิน12งวด ดอกเบี้ย6.0% ยื่นคำขอกู้1-20ธ.ค.2564 รับเงิน24ธ.ค.2564
               สหกรณ์ให้กู้เงินสามัญเพื่อผู้ประสบอุทกภัย วงเงินกู้ไม่เกิน1แสนบาท ผ่อนชำระไม่เกิน36งวดดอกเบี้ย4.0% ไม่มีเฉลี่ยคืน ปลอดดอกเบี้ย3งวด ยื่นขอกู้ตั้งแต่บัดนี้ถึง28ก.พ.2565
               สหกรณ์ต่ออายุโครงการเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์กรณีไถ่ถอนจากสถาบันการเงินออกไปโดยไม่มีกำหนดเวลา วงเงินกู้ไม่เกิน10ล้านบาท ดอกเบี้ยปีที่1=2
0% ปีที่2=3.0% ปีที่3=4.0% ปีที่4เป็นต้นไป=5.75%
               สหกรณ์ให้กู้เงินปันผลร้อยละ90ของเงินปันผลที่คำนวณร้อยละ4.0 ดอกเบี้ย6.0% ยื่นแบบคำขอกู้ได้ตั้งแต่15-25พ.ย.2564 รับเงิน9ธ.ค.2564 ติดต่อเพื่อตรวจสอบวงเงินกู้ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
               สหกรณ์รับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ ดังนี้
1 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ25เดือน ดอกเบี้ย1.15% ฝากขั้นต่ำ2แสนบาท จ่ายดอกเบี้ยทุกปี
2 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ37เดือน ดอกเยี้ย1.40% ฝากขั้นต่ำ1ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยทุกปี
แจ้งความจำนงตั้งแต่1-15พ.ย.2564 เปิดบัญชีวันที่16พ.ย.2564
สมาชิกสนใจเชิญใช้บริการได้ครับ

(05-11-64)


ใบขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 25
ใบขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 37
ใบเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

                  มาแล้วๆๆๆๆ "ด้วยสัปดาห์เงินออมแห่งชาติ" สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด รับเปิดเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ โดยสมาชิกที่เปิดบัญชีเงินฝากใหม่ จะได้รับผ้าห่มต้อนรับลมหนาวเนื้อนิ่มสวยๆ ลายน่ารักๆ เป็นของที่ระลึก จำนวน 1 ผืน ของมีจำนวนจำกัดประมาณ 30 ชิ้น เปิดรับฝากระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2564 นะครับ
 

 

   

 

คำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินกรณีพิเศษ
(เพื่อการศึกษาบุตร)
Click
(07-06-64)

 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมนาคม จำกัด
ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Click
(04-6-64)

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
เรื่อง โครงการเงินกู้เพื่อบรรเทาค่าครองชีพ เนื่องในโอกาสครบรอบ 28 ปี
วันก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
Click
(04-6-64)

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
เรื่อง การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกรณีพิเศษเพื่อการศึกษาบุตร
Click
(04-6-64)

 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมนาคม จำกัด
ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2564
Click
(04-6-64)

 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมนาคม จำกัด
ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อเป็นสวัสดิการแก่สมาชิก พ.ศ. 2564
Click
(04-6-64)

 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมนาคม จำกัด
ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อเป็นสวัสดิการแก่สมาชิกสมทบ
Click
(04-6-64)

 

คำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินกรณีพิเศษ
(เพื่อเทศกาลสงกรานต์)
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
 ยื่นแบบคำขอกู้เงินถึงวันที่ 5 เมษายน รับเงินวันที่ 7-9 เมษายน 2564

download คำขอ

หนังสือ

รายงานประจำปี 2563 และ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
-อ่านทั้งหมด-


ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด เรื่อง การกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินกรณีพิเศษกู้เงินปันผล 2563
-อ่านทั้งหมด-

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด เรื่อง การกู้เงินเพื่อเหตุการณ์ฉุกเฉินพิเศษเพื่อเทศกาลปีใหม่
-อ่านทั้งหมด-

 

หนังสือ
               คณะกรรมการดำเนินการมีมติกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ในวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมคุรุสภา กำหนดลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป
-อ่านทั้งหมด-

 

 
 
 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย สสอ.รท : สวัสดิการเพื่อสามชิกและครอบครัว
 
ชสอ. เป็นผู้นำขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย สู่ความเป็นสากล ด้วยหลักธรรมาภิบาลและอุดมการณ์สหกรณ์
 
การคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้ประเภทต่างๆ
เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ เงินกู้พิเศษ
 
 
 
 
 
 

 

Copyright ® 2021

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
38 ถนนราชดำเนินนอก แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร 10100

เว็บไซต์ สหกรณ์กระทรวงคมนาคม จำกัด
สนับสนุนการ แสดงผล
ที่ความละเอียด 1024x768 pixels
หรือมากกว่านั้น