หน้าแรก     สาระสหกรณ์    ประวัติ    แบบฟอร์ม    ข่าวสหกรณ์    ติดต่อ


 

ข่าวสหกรณ์

- ภาพข่าวกิจกรรม
- ประกาศสหกรณ์
- สมัครสมาชิก
- การคิดคำนวณเงินเฉลี่ยคืน
- การคำนวณเงินปันผล
- ระเบียบสหกรณ์
- ข้อบังคับสหกรณ์
- คำถามจากสมาชิก

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ   1.00
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษทวีผล 2 1.70

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

เงินกู้สามัญ (ไม่เกินมูลค่าหุ้นสะสม) 6.00
เงินกู้สามัญ (ใช้เงินฝากสหกรณ์ฯ
ค้ำประกัน)
6.00
เงินกู้สามัญ (ใช้บุคคลค้ำประกัน) 6.25
เงินกู้สามัญโครงการต่างๆ 6.00
 
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 6.25
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกรณีพิเศษ 6.00
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินโครงการต่างๆ 6.00
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเพื่อสมัครหรือคงสมาชิกภาพ (สสอ.รท.) 5.25
 
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ 4.25,5.75
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ (กรณีไถ่ถอนจากสถาบันการเงิน)
 
2.00(1ปี)
3.00(1ปี)
4.00(1ปี)
5.75(ตั้งแต่งวดที่ 37 เป็นต้นไป)
 
เงินกู้พิเศษเพื่อยานพาหนะ 5.75


 

บัญชี
"สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด"

ธ. กรุงไทย จก. (มหาชน)
(สาขาถนนวิสุทธิกษัตริย์)
ประเภท ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 006 - 1 - 35793 - 6

บัญชี
"สสอ.รรท.ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด"

ธ. กรุงไทย จก. (มหาชน)
(สาขาถนนวิสุทธิกษัตริย์)
ประเภท ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 006 - 0 - 17187 - 1

 

วิสัยทัศน์ เป็นหน่วยออมทรัพย์ที่มั่นคงสร้างประโยชน์สุขแก่มวลสมาชิก


 

ประกาศล่าสุด

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด

เรื่อง การกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินกรณีพิเศษ

เงินที่สหกรณ์ให้กู้โดนคำนวณวงเงินกู้จากยอดเงินปันผลประจำปีของผู้กู้ในปี 2563

-อ่านทั้งหมด-

 

รายชื่อบุคลากร

ที่ปรึกษาคณะกรรมดำเนินการ ประจำปี 2565
คณะกรรมการดำเนินการ (ชุดที่ 29) ประจำปี 2565
คณะกรรมการเงินกู้ ประจำปี 2565
คณะกรรมการศึกษา ประจำปี 2565
ผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2565
ผู้สอบบัญชี ภาคเอกชน ประจำปี 2565
ฝ่ายจัดการ ประจำปี 2565
ข้าราชการ ช่วยปฏิบัติการ ประจำปี 2565
โครงสร้างดำเนินการ

 

เกี่ยวกับสหกรณ์

การส่งค่าหุ้นรายเดือน
คู่มือสหกรณ์
ทุนสาธารณประโยชน์
ทำเนียบคณะกรรมการ
 

แบบฟอร์ม

     

update

1 ใบขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 25 03-11-64
2 ใบขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 37 03-11-64
3 ใบเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 03-11-64
4   คำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินกรณีพิเศษ (เพื่อการศึกษาบุตร) 07-06-64
5   คำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินกรณีพิเศษ
(เพื่อเทศกาลสงกรานต์)
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
ยื่นแบบคำขอกู้เงินถึงวันที่ 5 เมษายน รับเงินวันที่ 7-9 เมษายน 2564
Click
30-03-64
       
6   ใบสมัครสมาชิกสามัญ  
7   ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ  
8   ใบสมัครสมาชิกสมทบ 09-06-64
9   ใบสำคัญจ่ายเงิน 19-12-57
       
10   คำขอกู้เงินสามัญ 07-08-62
11   คำขอกู้เงินสามัญ (กู้เงินค่าหุ้น/เงินฝากสหกรณ์ฯ) 07-08-62
12   คำขอกู้เงินสามัญ (63 ปี) 07-08-22
       
13   คำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน  
14   คำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินกรณีพิเศษ (เพื่อเทศกาลปีใหม่) 2019
15   คำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินกรณีพิเศษ(เงินกู้ที่คำนวณจากเงินปันผลประจำปี) 2019
       
16  

ใบถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษทวีผล

 
17   แบบฟอร์ม ใบสำคัญจ่ายเงิน  
       
18

 

------
- ใบสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
- ใบรับรองแพทย์
- แบบรายงานสุขภาพ
- หนังสือแสดงเจตนาการให้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัว
- หนังสือยินยอมให้หักเงินสงเคราะห์สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

------

01-10-61
   

 

 
19  

คำขอ เปลี่ยนผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ

 
20  

คำขอกู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์

 
21  

คำขอกู้เงินพิเศษเพื่อยานพาหนะ

 
       
22  

คำขอเปลี่ยนแปลงค่าหุ้น

 
       
23  

ใบถอนเงินฝากประจำ

 
24  

ใบถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

 
25  

ใบมอบฉันทะ

 
26  

ใบส่งเงินฝากประจำ

 
27  

ใบส่งเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

 
28  

ใบส่งเงินฝากออมทรัพย์พิเศษทวีผล

 
       
29  

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ

 
30  

ใบสำคัญจ่ายเงิน

 
       
31  

หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากประจำ

 
32  

หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษทวีผล

 
33  

หนังสือขอลาออกจากสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด

 
34   หนังสือแสดงความจำนงขอรับเงินทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อเป็นสวัสดิการณ์แก่สมาชิก  
       
35  

หนังสือยินยอมค้ำประกัน (กรณีโอนย้าย)

 
       
36   ใบคำร้องทั่วไป  
   

 

 
 
 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย สสอ.รท : สวัสดิการเพื่อสามชิกและครอบครัว
 
ชสอ. เป็นผู้นำขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย สู่ความเป็นสากล ด้วยหลักธรรมาภิบาลและอุดมการณ์สหกรณ์
 
การคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้ประเภทต่างๆ
เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ เงินกู้พิเศษ
 
 
 
 
 
 

 

Copyright ® 2021

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
38 ถนนราชดำเนินนอก แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร 10100

เว็บไซต์ สหกรณ์กระทรวงคมนาคม จำกัด
สนับสนุนการ แสดงผล
ที่ความละเอียด 1024x768 pixels
หรือมากกว่านั้น