หน้าแรก     สาระสหกรณ์    ประวัติ    แบบฟอร์ม    ข่าวสหกรณ์    ติดต่อ


 

ข่าวสหกรณ์

- ภาพข่าวกิจกรรม
- ประกาศสหกรณ์
- สมัครสมาชิก
- การคิดคำนวณเงินเฉลี่ยคืน
- การคำนวณเงินปันผล
- ระเบียบสหกรณ์
- ข้อบังคับสหกรณ์
- คำถามจากสมาชิก

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ   1.00
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษทวีผล 1.70

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

เงินกู้สามัญ (ไม่เกินมูลค่าหุ้นสะสม) 6.00
เงินกู้สามัญ (ใช้เงินฝากสหกรณ์ฯ
ค้ำประกัน)
6.00
เงินกู้สามัญ (ใช้บุคคลค้ำประกัน) 6.25
เงินกู้สามัญโครงการต่างๆ 6.00
 
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 6.25
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกรณีพิเศษ 6.00
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินโครงการต่างๆ 6.00
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเพื่อสมัครหรือคงสมาชิกภาพ (สสอ.รท.) 5.25
 
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ 4.25,5.75
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ (กรณีไถ่ถอนจากสถาบันการเงิน)
 
2.00(1ปี)
3.00(1ปี)
4.00(1ปี)
5.75(ตั้งแต่งวดที่ 37 เป็นต้นไป)
 
เงินกู้พิเศษเพื่อยานพาหนะ 5.75


 

บัญชี
"สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด"

ธ. กรุงไทย จก. (มหาชน)
(สาขาถนนวิสุทธิกษัตริย์)
ประเภท ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 006 - 1 - 35793 - 6

บัญชี
"สสอ.รรท.ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด"

ธ. กรุงไทย จก. (มหาชน)
(สาขาถนนวิสุทธิกษัตริย์)
ประเภท ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 006 - 0 - 17187 - 1

 

วิสัยทัศน์ เป็นหน่วยออมทรัพย์ที่มั่นคงสร้างประโยชน์สุขแก่มวลสมาชิก


 

ประกาศล่าสุด

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด

เรื่อง การกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินกรณีพิเศษ

เงินที่สหกรณ์ให้กู้โดนคำนวณวงเงินกู้จากยอดเงินปันผลประจำปีของผู้กู้ในปี 2563

-อ่านทั้งหมด-

 

รายชื่อบุคลากร

ที่ปรึกษาคณะกรรมดำเนินการ ประจำปี 2565
คณะกรรมการดำเนินการ (ชุดที่ 29) ประจำปี 2565
คณะกรรมการเงินกู้ ประจำปี 2565
คณะกรรมการศึกษา ประจำปี 2565
ผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2565
ผู้สอบบัญชี ภาคเอกชน ประจำปี 2565
ฝ่ายจัดการ ประจำปี 2565
ข้าราชการ ช่วยปฏิบัติการ ประจำปี 2565

 

โครงสร้างดำเนินการ

 

เกี่ยวกับสหกรณ์

การส่งค่าหุ้นรายเดือน
คู่มือสหกรณ์
ทุนสาธารณประโยชน์
ทำเนียบคณะกรรมการ
 

อัตราการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน

 สมาชิกทุกคนต้องส่งเงินสะสมค่าหุ้นรายเดือนต่อสหกรณ์ฯ
โดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินเดือนประจำทุกเดือน มีมูลค่าหุ้นละ 10 บาท ตามอัตราดังต่อไปนี้:

 

  สมาชิกสามัญ : เงินได้รายเดือน (บาท) หุ้นรายเดือน (หุ้น)  
  ไม่เกิน 12,000 บาท 35  
  เกินกว่า 12,000 บาท ถึง 14,000 บาท 45  
  เกินกว่า 14,000 บาท ถึง 16,000 บาท 55  
  เกินกว่า 16,000 บาท ถึง 18,000 บาท 65  
  เกินกว่า 18,000 บาท ถึง 20,000 บาท 75  
  เกินกว่า 20,000 บาท 100  
 

 

  สมาชิกสมทบ : เงินได้รายเดือน (บาท) หุ้นรายเดือน (หุ้น)  
  ไม่เกิน 7,000 บาท 20  
  เกินกว่า 7,000 บาท ถึง 8,000 บาท 25  
  เกินกว่า 8,000 บาท ถึง 10,000 บาท 30  
  เกินกว่า 10,000 บาท ถึง 12,000 บาท 35  
  เกินกว่า 12,000 บาท ถึง 14,000 บาท 45  
  เกินกว่า 14,000 บาท ถึง 16,000 บาท 55  
  เกินกว่า 16,000 บาท ถึง 18,000 บาท 65  
  เกินกว่า 18,000 บาท ถึง 20,000 บาท 76  
  เกินกว่า 20,000 บาท 100  

 

  ?? สมาชิกคนหนึ่ง ๆ จะถือหุ้นในสหกรณ์ฯ เกินกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นทั้งหมดไม่ได้ ??

*** การขอเปลี่ยนแปลงการชำระค่าหุ้นรายเดือน


- การขอลด ค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกสามารถขอลดชำระเงินค่าหุ้นรายเดือนได้ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อัตราการถือหุ้นที่สหกรณ์ ฯ กำหนด
- สมาชิกสามารถยื่นเอกสารขอเพิ่ม หรือขอลดค่าหุ้นรายเดือนได้ในระหว่างวันที่ 1 – 15 ของทุกเดือน*** สมาชิกของดส่งค่าหุ้นรายเดือน
สมาชิกที่ได้ชำระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบเดือนหรือเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่าหกหมื่นบาท

และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ โดยทำเป็นหนังสือแจ้งกับสหกรณ์ เพื่อนำไปเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาต่อไป
 
 

 

 
 
 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย สสอ.รท : สวัสดิการเพื่อสามชิกและครอบครัว
 
ชสอ. เป็นผู้นำขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย สู่ความเป็นสากล ด้วยหลักธรรมาภิบาลและอุดมการณ์สหกรณ์
 
การคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้ประเภทต่างๆ
เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ เงินกู้พิเศษ
 
 
 
 
 
 

 

Copyright ® 2021

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
38 ถนนราชดำเนินนอก แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร 10100

เว็บไซต์ สหกรณ์กระทรวงคมนาคม จำกัด
สนับสนุนการ แสดงผล
ที่ความละเอียด 1024x768 pixels
หรือมากกว่านั้น