หน้าแรก
สาระสหกรณ์
ประวัติ
แบบฟอร์ม
หนังสือเวียน
ติดต่อสหกรณ์


Get Adobe Flash player

 

ข่าวสหกรณ์

- ภาพข่าวกิจกรรม
- ประกาศสหกรณ์
- สมัครสมาชิก
- การคิดคำนวณเงินเฉลี่ยคืน
- การคำนวณเงินปันผล
- คำถามจากสมาชิก 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

เงินฝากออมทรัพย์    1.60
เงินฝากประจำ 2.00
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ทวีผล 1.45

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

เงินกู้สามัญ 7.00
เงินกู้สามัญโครงการต่างๆ  5.25,6.25,6.50
เงินกู้ฉุกเฉิน   7.00
เงินกู้ฉุกเฉินกรณีพิเศษ  5.25,6.25
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ 4.25,6.25
เงินกู้พิเศษเพื่อยานพาหนะ 6.25

 

 

รายชื่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการ
คณะกรรมการศึกษา
คณะกรรมการเงินกู้

 

เกี่ยวกับสหกรณ์

การส่งค่าหุ้นรายเดือน
ระเบียบสหกรณ์
ข้อบังคับสหกรณ์
ทุนสาธารณประโยชน์
ทำเนียบคณะกรรมการ
โครงสร้างการดำเนินการ

 

 

 

 

อัตราการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน

---------------------

 สมาชิกทุกคนต้องส่งเงินสะสมค่าหุ้นรายเดือนต่อสหกรณ์ฯ
โดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินเดือนประจำทุกเดือน มีมูลค่าหุ้นละ 10 บาท ตามอัตราดังต่อไปนี้:

 
  สมาชิกสามัญ : เงินได้รายเดือน (บาท) หุ้นรายเดือน (หุ้น)  
  ไม่เกิน 12,000 บาท 35  
  เกินกว่า 12,000 บาท ถึง 14,000 บาท 45  
  เกินกว่า 14,000 บาท ถึง 16,000 บาท 55  
  เกินกว่า 16,000 บาท ถึง 18,000 บาท 65  
  เกินกว่า 18,000 บาท ถึง 20,000 บาท 75  
  เกินกว่า 20,000 บาท 100  

 

  สมาชิกสมทบ : เงินได้รายเดือน (บาท) หุ้นรายเดือน (หุ้น)  
  ไม่เกิน 7,000 บาท 20  
  เกินกว่า 7,000 บาท ถึง 8,000 บาท 25  
  เกินกว่า 8,000 บาท ถึง 10,000 บาท 30  
  เกินกว่า 10,000 บาท ถึง 12,000 บาท 35  
  เกินกว่า 12,000 บาท ถึง 14,000 บาท 45  
  เกินกว่า 14,000 บาท ถึง 16,000 บาท 55  
  เกินกว่า 16,000 บาท ถึง 18,000 บาท 65  
  เกินกว่า 18,000 บาท ถึง 20,000 บาท 76  
  เกินกว่า 20,000 บาท 100  

 
  ?? สมาชิกคนหนึ่ง ๆ จะถือหุ้นในสหกรณ์ฯ เกินกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นทั้งหมดไม่ได้ ??

*** การขอเปลี่ยนแปลงการชำระค่าหุ้นรายเดือน


- การขอลด ค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกสามารถขอลดชำระเงินค่าหุ้นรายเดือนได้ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อัตราการถือหุ้นที่สหกรณ์ ฯ กำหนด
- สมาชิกสามารถยื่นเอกสารขอเพิ่ม หรือขอลดค่าหุ้นรายเดือนได้ในระหว่างวันที่ 1 – 15 ของทุกเดือน*** สมาชิกของดส่งค่าหุ้นรายเดือน
สมาชิกที่ได้ชำระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบเดือนหรือเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่าหกหมื่นบาท

และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ โดยทำเป็นหนังสือแจ้งกับสหกรณ์ เพื่อนำไปเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาต่อไป
 

 

 


บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ กระทรวงคมนาคม จำกัด
ธ. กรุงไทย (สาขาถนนวิสุทธิกษัตริย์)
เลขที่บัญชี 006 - 1 - 35793 - 6

ธ. ไทยพาณิชย์ (สาขาถนนวิสุทธิกษัตริย์)

เลขที่บัญชี 025 - 2 - 21126 -1


วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยออมทรัพย์ที่มั่นคงสร้างประโยชน์สุขแก่มวลสมาชิก...

พันธกิจ

พัฒนาองค์กร ระบบบริหารการเงิน และระบบบริการเพื่อสร้างทั้งมูลค่าเพิ่ม

และคุณประโยชน์จากเงินออมแก่สมาชิกกลยุทธ์

1.พัฒนาองค์กรให้รองรับความก้าวหน้า และการเปลี่ยนแปลงของกิจการสหกรณ์

2.พัฒนาระบบบริหารการเงินให้มีรูปแบบการระดมทุนและการลงทุนที่เอื้อต่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม และคุณประโยชน์จากเงินออม

3.พัฒนาผลิตภัณฑ์เงินกู้ที่ตอบสนองความต้องการ

4.ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างชุมชนสมาชิกสหกรณ์คมนาคม ให้มีความแข็งแกร่ง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการออมทรัพย์รวมทั้งในกิจการสหกรณ์

 

 

Copyright ® 2015

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
38 ถนนราชดำเนินนอก แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร 10100
โทร. 02 283 3135 แฟ็กซ์. 02 283 3145

เว็บไซต์ สหกรณ์กระทรวงคมนาคม จำกัด
สนับสนุนการ แสดงผล
ที่ความละเอียด 1024x768 pixels
หรือมากกว่านั้น